Farlig Brand i Maglebylille

To Gårde raseret af Ilden. Læs Social-demokraten den 7. maj 1944 om to gårde i Maglebylille.

Stråtage og gnister fra toget

Nogle Øjeblikke saa det ud, som om hele Landsbyen skulde fortæres af Ilden.

En voldsom Ildebrand hjemsøgte i Gaar det nordlige Hjørne af den lille Amagerlandsby Maglebylille, og i nogle Minutter kunde man befrygte, at Landsbyens Skæbne var beseglet. Fra en Gard i Landsbyens nordlige Hjørne lyste et vældigt Flammehav, og den kraftige Østenvind førte en Regn af Gnister ind over samtlige Huse i Landsbyen.

Stor Brandudrykning

Der blev slaaet Alarm Kl. 16.10, og Brandvæsnet fra Kastrup og Dragør, assisteret af Falcks Redningskorps, rykkede ud. Da man saa Brandens Omfang, blev der rekvireret Assistance fra Brandvæsnet i København. Ilden var opstaaet i en Staldbygning til Gaarden "Hansens Minde", der tilhører Gaardejer Chr. Hansen. Denne Bygning var i Løbet af faa Sekunder omspændt af Flammer. Der stod en strid Østenvind ind fra Sundet, og Ilden havde rigelig Næring i de Oplag og Redskaber, som fandtes i Staldbygningen. Lykkeligvis var Stuehuset til Gaarden ikke straatækt. Flammerne fra den brændende Staldbygning omspændte omtrent ganske Stuehuset. Beboerne maatte i største Hast rykke ud med de allernødvendigste Brugsgenstande. Der blev end ikke Tid til at redde Beklædningsgenstande og Linned, før Ilden havde faaet Tag i Stuehusets Inventar. Det lykkedes dog Brandvæsnet at begrænse Ildens Magt i denne Bygning, hvorved man ogsaa holdt Gaarden overfor paa den anden Side af Vejen udenfor Fare.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4549

Gård nr. 10 i Maglebylille brændte i 1944 - dengang var den ejet af Svend Tage Thybo. Fotograferet omkring 1935-1949. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4549

En tæt Regn af Ild over Landevejen

Da Brandvæsnet kom til Stede, havde Ilden imidlertid allerede fat i Gaardejer Thybos Ejendom, en stor straatækt Gaard, der ligger lidt tilbagetrukket paa den anden Side af Landevejen. Skønt der saaledes var adskillige Meters Afstand fra den Staldbygning, hvor Ilden var opstaaet var Gaardejer Thybos Gaard paa faa Minutter helt Ildens Bytte. En tæt Regn af Ild, Gnister og Gløder stod hen over Landevejen, og det viste sig ganske haabløst at forsøge paa at redde noget af Ejendommen. Beboerne fik kun reddet nogle faa Ejendele, og der var intet andet at gøre for Brandvæsnet end at kvæle Ilden med Økser, Skum og Vand. Ethvert Haab om at redde noget i Bygningene maatte straks opgives. Derimod lykkedes det at begrænse Ilden til de to nævnte Ejendomme.

En straatækt Ejendom, som laa lige i Vindretningen, og allerede var ved at blive overdænget med Gnister, blev grundigt tildækket med Skum, saaledes at den lignede Billedet paa et Jule-Postkort. Det virkede højst ejendommeligt at se denne vinterklædte Bondegaard tone frem midt i de blaasorte Røgmasser fra Nabogaardens Flammehav.

Brandens Aarsag uopklaret

Hele Slukningsarbejdet varede kun lidt over en Time. Der kom ingen Mennesker til Skade, og ingen Dyr indebrændte med Undtagelse af en Hund, der døde Heltedøden i Flammerne. Da Ilden opstod i Ladebygningen, alarmerede Hunden Folkene, der sørgede for at bringe Dyrene i Sikkerhed. Men i Skyndingen glemte man Hunden, der senere blev fundet Død.

Kriminalpolitiet foretog en Undersøgelse for at finde Aarsagen til Ildens Opstaaen. Man er tilbøjelig til at mene, at Ilden er opstaaet ved, at en Gnist fra et Tipvognslokomotiv har antændt Staldbygningens Straatag. Den anrettede Skade overstiger Assurancesummen, begge Brandlidte havde forsikret for lavt. Det vil koste 150.000 Kroner at nyopføre de ødelagte Gaarde. Største Delen af de Mure, der stod tilbage, efter at Brandene havde raset i et Par Timer, matte rives ned, idet de truede med at styrte sammen. Da Branden var paa sit højeste, kunde Røgen og Flammerne ses viden om over hele Amager og store Dele af København

To historiske Ejendomme

De to ødelagte gamle Slægtsgaarde havde som de fleste af de ældste Ejendomme i Maglebylille, historisk Interesse. Lederen af Amagermuseet, Kunsthistoriker Jan Zibrandtsen, har ladet Arkitektelever fra Kunstakademiet foretage Opmaalinger og tegne Skitser af de gamle Gaarde, og man var netop nu naaet til de brændte Ejendomme. Der er dog saa meget tilbage, at man af Ruinerne kan rekonstruere Bygningernes Udseende.