Pastor Henrik Adolf Krøyer - 80 år

Amager Avis skrev i 1903 om Pastor Krøyer, der prædikede i Tårnby Kirke, indtil han blev 80 år. Inden en kapellan blev fundet til den i 1884 nybyggede Kastrup Kirke, prædikede han også dér.

En gammel hædersmand - Pastor Henrik Adolf Krøyer

Pastoren fødtes den 14. marts 1823 i Vogl Præstegaard ved Haderslev.

Krøyer underviste i flere år i naturvidenskab, han blev kandidat i 1849 og efterfølgende huslærer på Møn. Samme år flyttede Krøyer med sin elevs familie til Schweiz, efter 10 måneder i nærheden af Lausanne foretog han en 2 måneders rejse gennem Lombardiet og hele Schweiz og gik tilbage over Strassburg og Köln.

"Den gamle Præst havde i sine unge Dage været Lærer, og tidligere Elever i Haderslev lærde Skole vil sikkert have bevaret Erindringen om hans Dygtighed i Fransk, et Sprog, hvori han bevarede stor Færdighed op igennem Aarene. Der var i det hele ikke saa lidt af Studerekammerpræsten i ham. Ikke mindst de folkloristiske Træk, som knyttede sig til Amager og dens Befolkning havde Pastor K's Interesse, og der bestod et varmt - om end maaske noget "gammeldags" - Tillidsforhold mellem ham og hans trofaste Amagere" (Nationaltidende 29 Mai 1910).

Tårnby og Kastrup Kirke

I Taarnby Sognekirke prædiker den gamle Præst i sit 80de Aar til Menighedens store Tilfredsstillelse. Efter at have været Adjunkt i Haderslev blev Krøyer Sognepræst i Ugilt og Taars og virkede der i 11 Aar, derefter kom han til Thils og Kasted Sogn ved Aarhus, og derfor forflyttedes Pastoren hertil 1879.

Han var Formand i Skolekommissionen i Sundby og Taarnby indtil Adskildelsen, og har til Stadighed fulgt Tidens Rørelser, om det saa var Skandalen med Taarnby Kirkegaard, som "Amager Avis" har paatalt, har den gamle Hædersmand med stort Held medvirket til at skaffe den Løsning, som nu foreligger.

Taarnby Kirke blev stærkt søgt af Menigheden, da Krøyer kom til, og Savnet af en Kirke i Kastrup blev føleligt. Endelig fik Kastrup sin Kirke, og Pastor Krøyer stillede sig gratis til Disposition. Nu er der, som bekendt, Kapellan.

Sjælesørger

At være Sjælesørger i vore Dage er ikke altid den letteste Opgave. Kritikkens Bølger gaar højt. Mangt og meget berøres nu som den almindeligste Sag: det, som i gamle Dage var ukrænkeligt, helligt. En Præsts Liv og Færden fremvises til offentlig Bedømmelse, og i Gabestokken stilles enkelte til Offentlighedens skarpeste Kritik.

Derfor lykkelig være den Sjælesørger, der som gamle Pastor Krøyer i Taarnby i de mange Aar, han var varetaget Menighedens sjælelige Interesser, kan opnaa det, han er i Menighedens Bevidsthed, nemlig: Den uegennyttige og varmhjertede Sjælesørger, der er afholdt af alle, med hvem han er kommen i Berøring.

Amager Avis 1903

Pastor Krøyer

Pastor Henrik Adolph Krøyer i Tårnby Kirke. Han var præst fra 1878 til 1906 - også for Kastrup Kirke, da den blev bygget i 1884.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkivet, B7213