Andre stednavne i Tårnby

Dansk
Du kan her læse om nogle af de stednavne, der er knyttet til landsbyerne i Tårnby Kommune, og om deres betydning og oprindelse.

Landsbyer

På Amager har navne med endelse by været en betegnelse for flere huse og/eller gårde på det samme sted. Det gælder for Sundbyøster, Sundbyvester, Tårnby, Borgby og Magleby, som senere blev til Store Magleby.
​​Et gammelt stednavn med endelsen -by er ældre end dem, der ender på -rup, -drup, -trup og -strup.
Landsbyerne Ullerup, Tårnby, Tømmerup, Maglebylille og Kastrup foruden stederne Viberup og Skelgårde samt øen Saltholm hørte alle til Tårnby Sogn. Fra før kommunalreformen var Tårnby Kommune en del af Københavns Amt. Før 1896 hørte også landsbyerne Sundbyøster og Sundbyvester til Tårnby Sognkommune. De to tidligere landsbyer bliver til en sognekommune - Sundbyerne. I 1902 bliver Sundbyernes indlemmet i Københavns Kommune.

Alle landsbynavnene i Tårnby kommune er gamle og er allerede kendt i 1370 fra Roskildebispens Jordebog - bortset fra Skelgårde.

Tårnby Vandtårn
Tårnby Vandtårn. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5313
 

Tårnby

Tårnbys navn har intet at gøre med nye eller gamle tårne at gøre. Derimod stammer navnet snarere fra de mange tjørnebuske, der trivedes så godt på Amager - dengang hvor det var åbent land. Det mener mange sprogforskere. Det, at Tårnby Kommunes byvåben så har et tårn, har altså intet med navnets oprindelse at gøre. Som et symbol passer det dog meget godt, da Tårnbys vandtårn for besøgende, der skulle til lufthavnen, blev en slags vartegn på kommunen. Heller ikke tårnet på Tårnby Kirke har noget med navnet at gøre, selvom mange mener der endog har været to tårne på en tidligere kirke.

Kommunen har altid heddet Tårnby - tidligere hørte også landsbyerne Sundbyvester og Sundbyøster med til kommunen, men de blev til en selvstændig kommune i 1896 kaldet Sundbyerne. På trods af det er Tårnby Kommune en temmelig stor kommune med meget store arealer af grønt på Saltholm og på Vestamager. Desværre er der ikke mange tjørnebuske tilbage. De stod ellers flot rundt om mange haver og marker samt langs de gamle veje mellem landsbyerne helt frem til 1950'erne.

Et andet navn som bruges samtidigt er Borgby. Forskerne ved ikke om de to landsbyer er identitiske.

Der findes andre byer i Danmark kaldet Tårnby, men kun én på Amager.

Kastrup

Navnet har forbindelse til mandsnavnet Karl. Han skabte en ny bebyggelse ved at flytte væk fra hovedbyen - Tårnby. Han var sikkert en del af befolkningsoverskuddet fra de gårde, som allerede var befolket i Tårnby. Karl skabte en udflytterlandsby. Undervejs er navnet blevet forkortet.

Kastrup har aldrig været en selvstændig kommune, men fik eget kirkesogn den 1. januar 1918 og hørte dermed ikke længere under Tårnby Kirke.

Der findes andre byer i Danmark kaldet Kastrup, men kun én på Amager.

Maglebylille

Magle betyder stor. Det er derfor lidt pudsigt at byen oversat hedder stor-by-lille. Magle- indgår tit i stednavn og ofte som modsætning til en naboby, der hedder noget med -lille.

Der findes andre byer i Danmark kaldet Magleby, men ingen andre kaldet Maglebylille.

Tømmerup

Navnet Tømmerup stammer fra, at en mand ved navn Tomme flyttede væk fra den øvrige bebyggelse og dermed stiftede en ny landsby. 

Der findes andre byer i Danmark kaldet Tømmerup, men kun én på Amager.

Tømmerupvej
Tømmerupvej med stynede træer. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv
 

Skelgårde

Navnet henviser formentlig til et skel. Skelgårdes skel dækker sikkert over dets beliggenhed tæt på Tømmerup. Det er usandsynlig at bynavnet stammer fra mandsnavnet Eskild. Måske er skellet en hentydning til, at Skelgårde før i tiden var ejet af andre end resten af Tårnby Kirkesogn, som Chr. Nicolaisen skriver i sit værk "Amagers Historie" fra 1907.

Der er flere danske landsbyer, hvor skelgård indgår i navnet.

Ullerup

Det er noget usikkert om Ullerup stammer fra mandsnavnet Ulli eller Ulvi. Navnet stammer ikke fra ugle. Det ville have betydet, at bynavnet i 1300-1400 tallet ville have heddet Ugle, hvilket ikke var tilfældet. I 1370 blev det skrevet Vllæthorp.
Navnet stammer ikke fra naturnavnet Udelund i Store Magleby, sådan som Chr. Nicolaisen påstod i sin artikel "Burgby paa Amager" fra 1920.

Der findes andre byer i Danmark kaldet Ullerup, men kun én på Amager.

Viberup

Navnet stammer mest sandsynligt fra fuglenavnet Vibe. Der er en lille mulighed for, at bynavnet kan stamme fra et fornavn - enten mandsnavnet Vive/Wiwi eller kvindenavnet Wiwi.

Rågård

Rå kan både betyde et rådyr eller en maritim stang til råsejlet. Sidstenævnte mulighed havde før i tiden også betydningen en stang til afmærkning eller grænsemærke.  Da der næppe fandtes rådyr på Amager, er det ikke det mest oplagte. Så der kan ikke siges at være en oplagt forklaring. 

Der er andre landsbyer, hvor rågård indgår i navnet.

Saltholm med gæs
Saltholm. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv
 

Saltholm

Med rimelighed kan navnet overføres tilbage til salt - især da vandet på øen er brakvand, det vil sige salt. Det skyldes, grundvandet bliver blandet med det salte havvand. Det kan ikke drikkes af mennesker. Derimod kan f.eks. køer godt stille tørsten i brakvand.

Holm kan betyde både et mindre og et større områder, der bliver delvist oversvømmet, ligesom Saltholm bliver det - fra tid til anden.

Kilde:
Stednavne i København og Købenshavns Amt. Danmarks Stednavne nr. 22. København 1995.
Chr. Nicolaisen: Burgby paa Amager - En forsvunden Borg fra Valdemarstiden. Københavns Amts Årbog 1920.
Chr. Nicolaisen: Amagers Historie. København 1907.