Fra brønd til vandhaner

Før der kom kommunal vandforsyning, måtte man selv hente vand fra brønde og vandpumper. Store dele af Amager har kun brakvand, da grundvandet bliver blandet med havvandet.

Vandforsyningen i Tårnby

Før der kom kommunal vandforsyning til kommunens borgere, måtte man selv hente vand fra brønde og vandpumper. Vandtårnet og kommunens vandværk kunne fejre 90 års jubilæum i 2019.

Den 18. juni 1929 blev der for første gang sendt vand ud til de 618 Tårnbyborgere, der havde tilsluttet sig vandforsyningen. I 1930  kostede det 50 øre pr. m3 samt 4 kr. i målerleje for den mindste måler. To år tidligere indgik man en kontrakt med Københavns Vandforsyning om hjælpeforsyning. Ifølge kontrakten var kommunen forpligtet til opføre et vandtårn på hjørnet af Englandsvej og Tårnbyvej. København ville føre en vandledning frem til dette sted.

Vandet fra København måtte kun bruges til husholdningsbrug, Tårnby skulle selv levere vand til industribrug. Kommunen fik lov til at indvinde 400.000 m3 vand årligt på et areal nord for Travbanen ved Løjtegårdsvej og 100.000 m3 vest for Kastrup. Foruden vandtårnet blev der bygget et vandværk ved Gemmas Allé. Vandtårnet kunne dengang rumme 400m3.

Tårnby Vandtårn

Tårnby Vandtårn. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5313

Belastning fra sommerhusene

I 1965 blev vandtårnet ved Løjtegårdsvej taget i brug. Tårnet ved Englandsvej kunne ikke klare de voldsomme belastninger om sommeren, når kolonihavefolket rykkede ind i deres sommerhuse.

Det varede længe, inden beboerne på Vestamager kunne få vandforsyning, da hovedparten af området lå i yderzone. Det betød, at vej- og kloakanlæg samt forsyning af vand og gas ikke måtte finde sted uden tilladelse af byudviklingsudvalget. De bygninger, der blev opført, måtte kun benyttes til beboelse i tiden 1. april til 30. september. Her boede mange alligevel ulovligt i sommerhuse og lignende hele året rundt, selvom der blev lukket for vandet i vinterhalvåret. De måtte derfor hente vand enten fra egen brønd eller i dunke hos de omkringliggende gårde.

I 1967 blev reglerne revideret, så området i yderzonen kunne kloakeres og få vandforsyning året rundt.

Omkring 1990 blev rørforbindelsen til vandtårnet ved Englandsvej fjernet, så der ikke længere var vand her, men den nederste del af tårnet blev fortsat anvendt til trykforøgerstation.

Et nyt formål?

I 2007 kom et lokalplanforslag, der omdanner Tårnby Vandtårnet til hotel og erhvervsformål. Projektet kaldtes Tower of Water.