Førstelærer Erhard Gottfred Thybo

Læs nærmere om førstelæreren på Tømmerup-Ullerup Skole. Han var også kirkesanger og mange andre ting.

Gottfred Thybo
Gottred Thybo med sin pibe.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B606
 

Lærer i Ullerup

Førstelærer Erhard Gottfred Thybo på Tømmerup-Ullerup skole. Thybo var førstelærer ved skolen indtil nedlæggelsen i 1908. Han købte da ejendommen af kommunen. 

Thybo var også kirkesanger i Tårnby Kirke og drev tillige landbrug. Han var betroet mange tillidshverv blandt andet i Tømmerup-Ullerup Damptærskeværk, og han virkede som formand for værgerådet.

Om sig selv fortæller Thybo i Embedsbogen for Tømmerup-Ullerup Skole følgende:

Ved min forgængers Forflyttelse i Oktober 1866 blev jeg konstitueret i Embedet og derefter fastansat i Februar 1867. Jeg er født den 17. Marts 1843 i Ejby, Glostrup Sogn ved København. Min første Uddannelse til Lærer fik jeg af min Fader den afdøde Lærer N.H. Thybo, samtidig med at jeg gav Undervisning i et Par saakaldte Jomfruskoler i Sundbyerne. Derefter nød jeg min Læreruddannelse først i 3 Maaneder paa Blaagards Seminarium og derefter i 9 Maaneder paa Søborgs og Reimers Kursus i København, og jeg fik Eksamen 1865. I Halvaaret November 1865 - Maj 1866 var jeg Huslærer hos praktiserende Læge Wagler, sønden for Aalborg, og derefter ansattes jeg som Hjælpelærer paa eget An- og Tilsvar hos Lærer Jørgensen i Sengeløse, hvorfra jeg konstitueredes her til Skolen. Jeg takker Herren for de mange - nu 36 - Aar, jeg har haft Lejlighed til om end i Skrøbelighed at undervise her.

Tømmerup-Ullerup Skole, den 25. Januar 1903
G. Thybo

Familien Thybo

Du kan læse meget mere om familien Thybo i bøgerne: Til Ullerup og Maglebylille - den levende landsby. Der findes stadigvæk efterkommere af førstelæreren Thybo i kommunen.

Også om skolerne i Tårnby Kommune, hvor Thybo var lærer i Ullerup.