Johan Westh 60 år - ejendomsmægler

Johan Westh blev 60 år. Det blev omtalt i Amagerbladet i juni 1941. Læs mere om ham og familie Westh.

Johan Westh 60 Aar 

Fredag den 27 ds. kan en af Kastrups kendte Borgere, Ejendomshandler Johan Westh, fejre sin 60 Aars Fødselsdag. Westh er født i Kastrup som Søn af afdøde Sejlmager Johannes Westh og blev kort efter Konfirmationen sat i Malerlære i Sundby hos daværende Malermester N. J. Taarnby. Som ung Svend rejste han - som det dengang var Skik og Brug - paa Valsen og kom hjem efter et Par Aars Forløb og nedsatte sig som Mester i sin Fødeby. Senere begyndte Westh at købe og sælge Ejendomme, og han virker nu for en stor Del som Ejendomshandler. Malerfirmaet afhændedes i 1928.

Westh har genne Aarene været betroet adskillige Tillidshverv, af hvilke vi nævner: Vurderingsmand i Østifternes Kreditforening i 21 Aar, og i Landbygningernes Brandforsikring, ligeledes i 21 Aar. Efter Faderens Død for 22 Aar siden valgtes han til Formand for "Fiskernes Legat", og i Kastrup Grundejerforening har han været Medlem af Bestyrelsen i 18 Aar, deraf de sidste 2 Aar som Formand. Endvidere kan nævnes: Sekretær i Sammenslutningen af Grundejerforeninger og Parcelforeninger i Taarnby Kommune, Formand for Maglebyleje Grundejerforening, Medlem af Bestyrelsen for Fællesforenngen af Grundejerforeninger i København og omliggende Kommuner, Medlem af Bestyrelsen i Foreningen af Vurderingsmænd inden for Landbygningernes Brandforsikring, Ejendomsskylds Vurderingsmand og Medlem af "Det gamle Naverlaug". I de sidste 7 Aar har Westh været Strandfoged, og i Amagermuseets Bestyrelse er han mangeaarigt Medlem.

Som det fremgaar af ovenstaaende lange Række Tillidsposter, har Westh i høj Grad sine Medborgeres Tillid, og han har bestridt disse Hverv ikke blot af Navn, men til Gavn. Interessen for sin Bys Tarv var altid i første Række, og det skal siges til hans Ros, at han aldrig har sparet sig, naar det gjaldt en god Sag.

I Haab om, at Fødselaren endnu i mange Aar maaa bestride sine mange Hverv med samme Interesse som hidtil, lykønsker Amager Bladet med de 60 Aar!

Amagerbladet, juni 1941

Fakta

I folketællingen over Tårnby Sogn 1901 finder vi på Alléen 132 i Kastrup malerlærling Johan Marius Westh født den 27.juni 1881 og hans fader Sejlmager Jens Johannes Westh født den 14. august 1852 i Rønne. I Alléen 134 boede da Skibsbygger Jørgen Marius Westh født den 12. november 1850 ligeledes i Rønne. Brødrene var ankommet til Tårnby sogn i 1858, og de ejede begge deres respektive ejendomme.