Kammerråd Høyer

Læs her om kammerråd Høyer som var ansat 50 år med at bjerge forliste skibe.


Kammerråd Høyer
Kammerraad Høyer i Kastrup kan paa Tirsdag festligholde et sjældent Jubilæum, nemlig 50-Aarsdagen for sin Ansættelse ved Bjergningsentrepricen i Kastrup. Den 19. Marts 1862 indtraadte han nemlig som Repræsentant for Skibsreder Oscar Petersen, der da efter sin Fader Martin Petersen var Indehaver af Bjergningsvæsenet for det Distrikt, som efter Overenskomst med Dragørerne var tillagt Kastrup.

Høyer første en af de smaa Dampbaade, som Oscar Petersen havde anskaffet til Brug for Bjergningerne. Og særlig under stormfloden i 72 gjorde han sig fortjent for med mod og snarraadighed at yde hjælp til flere Skibe, som var udsatte for Forlis. Da Svitzers Entreprice 1879 overtog Bjergningsretten efter Oscar Petersen og de 4 Dampbaade, som denne havde i Brug, var det med den Betingelse knyttet dertil, at Høyer skulde være den lokale Leder af Foretagendet. Og han varetager det endnu med usvækket Interesse, om end "Grundstødninger" er sjældnere nu end den Gang.

Ved Siden heraf har han indtaget forskellige offentlige Hverv. Saaledes har han i snart 25 Aar været Strandfoged. I 16 Aar har han været Snefoged og i 10 Aar Brandfoged.

1893 udnævntes Højer til Vice-Konsul for Kastrup, da en Del engelske Skibe lossede her til de større Fabriksvirksomheder. For 7 Aar siden udnævntes han til Kammerraad.

Født 1838, er han altsaa nu 74 Aar. Som ganske ung gik han til Søs og sejlede senere paa Grønland indtil han 24 gammel bosatte sig i sin Fødeby.

Amagerbladet 1912