Marketender Jensen - en gendarm

Læs om marketenderen Peter Jensen ved syrefabrikken. Han havde tidligere været gendarm.

Gendarm

P. Jensen stammede fra Kyndby i Hornsherred. Efter at have aftjent sin værnepligt som gardehusar blev han ansat ved Gendarmerikorpset og gjorde tjeneste forskellige steder på Sjælland. Den 22 februar 1887 fik Jensen som Gendarm ordre til at melde sig til tjeneste på Amager, hvor han udnævntes til Underofficer og blev leder af gendarmeristationen i Kastrup.

Syrefabrikken

Den 1. juli 1893 fik han ansættelse ved Syrefabrikken. Det fortjener at bemærkes, at Jensen som Gendarm en gang under ret vanskelige omstændigheder reddede to børn fra at drukne og modtog en smigrende anerkendelse fra korpset derfor. I en længere årrække var P. Jensen formand for Kastrup borgerlige Klub, af hvilken han senere blev æresmedlem.

Marketender Jensen på Syrefabrikken
Marketender Jensen på Syrefabrikken.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1677
 

I 1906 blev han formand for den stedlige forsvarsbrødreafdeling og fra 1903 beklædte han tillige posten som brandfoged i Kastrup.

Marketender

Den 1. juli 1918 kunne Peter Jensen holde 25 års jubilæum som formand og marketender ved syrefabrikken. Jubilaren kunne da se tilbage på en omfangsrig virksomhed, som han med akkuratesse, energi og dygtighed havde varetaget. I dagens anledning blev mindet og hædret fra nær og fjern og modtog beviser på agtelse og hengivenhed. fra sine mange venner.

Amagerbladet, den 28. juni 1918