Oluf Kristensen - en gartner

Læs gartner Oluf Kristensens levnedsberetning fra 1953 og hans gartneri på Ny Kastrupgaard.

Oluf Kristensens levnedsberetning fra 1953

Mit Liv har været interessant, indholdsrigt og mest lykkeligt. Stærkt sindsoprivende Begivenheder har jeg været forskaanet for, og har heller ikke været Midtpunkt for Begivenheder af Betydning for et større Flertal. Mit Liv kan maaske karakteriseres paa samme Maade som det, hvorom jeg paa en Gravsten paa Ohlsdorfer Kirkegaard ved Hamburg oversat læste: "Livet er syvsindstyve Aar, og hvis det har været lykkeligt, saa har det været Møje og Arbejde". Dog uden at ville forherlige mig selv, saa tror jeg nok, at Møjen og Arbejdet ogsaa har bragt Tilfredsstillelse og har været til Gavn, ikke blot for mine nærmeste og for mig selv, men ogsaa for min Slægt, for mit Fag og for Samfundet.

Ny Kastrupgård
Ny Kastrupgård med Mathias Kristensen siddende med sin kone og svigermor. Desuden omgivet af parrets børn og tjenestefolk. Fotograferet i 1906.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1913
 

Mathias Kristensen

Min Fader, født 1854 - død 1923, var Fynbo. Fader var ikke blot et flittigt Menneske, han var en stor Slider, som med Dygtighed fra ringe Begyndelse skabte en stor Landskendt Garneribedrift. Med Dygtighed og med en fantastisk Flid og Arbejdsomhed, samt en gennemført Sparsommelighed voksede alt under Faders lykkelige Haand. I 1899 købte Fader Ny Kastrupgaard i Kastrup og flyttede hertil med Mistbænke og Drivhuse. "Ny Kastrupgaard" var dengang paa 21 Tdr. Ld. og med de Lodder, Fader beholdt i Sundby, var hele Arealet nu paa ca. 31 Tdr. Ld. 

Ny Kastrupgård

Hen paa Eftersommeren 1915 spurgte min Fader, om jeg sammen med min 5 Aar yngre Broder, Otto, vilde overtage Driften af Ny Kastrupgaard. Det maa erkendes, at jeg kom igang paa et særdeles heldigt Tidspunkt, for paa Grund af Krigen blev Driften de følgende Aar særdeles udbyttebringende. Allerede i 1916 foretog jeg den første Udvidelse i Gartneriet ved Bygning af et ca. 600 kvadratmeter Drivhus, hvortil jeg ganske vist maatte laane de fleste af Pengene. Det samlede Salg var det første Aar vi begyndte ca. 65.800,00 Kr., den udbetalte Arbejdsløn knapt Kr. 15.000,-. Det aarlige Salg fra mine Ejendomme er nu ca. 1.200.000,00 Kr. og Arbejdslønnen ca. 550.000,00 Kr

Da jeg overtog Ny Kastrupgaard, var Kulturerne, Grønsager i Bænk og paa Friland, lidt Frø og noget Frugt. Allerede dengang saa man somme Tider fremsat, at Specialisering var Vejen til Fremgang. Noget jeg i og for sig gav min Tilslutning, men jeg tænkte ogsaa, mon ikke man kan være Specialist paa flere Omraader. Hovedkulturerne er Tomater i Hus, heraf dyrkes ca. 3 Tdr. Ld. Agurker i Hus, Champignon, Meloner i Bænk, Blomkaal og Blomkaalsfrø, Jordbær, Spiseløg m.v Dertil er især i de senere Aar ogsaa kommen de Del Blomster som Roser, Fresia, Tulipaner.

Jeg har ved Lejligheder holdt Foredrag i Gartnerikredse om Kulturfremgangsmaader i de af mig dyrkede Hovedkulturer, og jeg tror, at flere af de Metoder, der nu almindeligvis benyttes, har deres Udspring paa Ny Kastrupgaard.

Strejke

Arbejdskraften paa Ny Kastrupgaard er normalt 60-70. Jeg mener selv altid at have haft et godt Forhold til mine Folk, og adskillige af dem har da ogsaa haft 25 Aars Jubilæum i Gartneriet, saaledes Formanden, Salgschefen, Tømmeren, Kuske etc. Ikke desto mindre er mit Gartneri vel næsten det eneste, der har haft de fleste Streiker. Jeg smigrer mig selv ved at mene, at Aarsagen skyldes, at Gartnerforbundet i sit Arbejde for at faa Gartnerimedhjælpere og -arbejderne organiseret, hvad der endnu ikke er lykkedes helt, har ment, at kunde de gennemtvinge en Overenskomst med mig, vilde det gaa lettere med en Gennemførelse i Almindelighed. Paa den anden Side ønskede jeg ikke at lade mig benytte som Rambuk overfor mine Kolleger.

Hverv

I 1921 blev jeg valgt ind i Almindelig Dansk Gartnerforenings Repræsentantskab, et Hverv, der efterhaanden har ført mig ind i de fleste af denne, den danske Gartnerstands Hovedforenings Udvalg og Arbejde. Af andre forskellige Hverv jeg i Tidens Løb har haft, skal jeg nævne, at jeg siden 1931 har været Medlem af A/S Amagerbankens Repræsentantskab, er Suppleant i Bestyrelsen og i en Aarrække har været Dirigent ved Bankens Generalforsamlinger.

Familieliv

Som foran sagt har det været fuldt af Arbejde og Besvær, men det har ogsaa været meget harmonisk og lykkeligt. Et godt Barndomshjem, en rig og lykkelig Ungdom, et virksomt Mandomsliv fulgt af Held og - med enkelte Undtagelser - Medgang. Overhovedet for en stor - og uden Skaar - lykkelig, velstillet Familie. Meget lykkelig gift. I Arbejde, som jeg kan lide og holder af, har jeg høstet Velstand og saavel offentlig som privat Anerkendelse. Jeg har truffet og lært Mennesker at kende og faaet Venner i alle Samfundsklasser, og jeg har set en ikke ringe Del af Verden.

Ny Kastrupggard, 1953  

Se i øvrigt to numre af det lokalhistoriske tidsskrift, Glemmer Du, om Oluf Kristensen, hans gård og hans familie.