Syrefabrikken og syrearbejdet

Syrefabrikken var sammen med en række andre fabrikker en del af det meget industrialiserede Kastrup. Læs her lidt om dem der arbejdede der og hvordan det var på fabrikken samt om strejken i 1912.

I Dag, Torsdag, fejrer Arbejdsmand Magnus Jensen og Hustru, Kastrup, deres Guldbryllup. Guldbrudeparret stammer begge fra Skaane, men har i alle deres Ægteskabs Dage været bosiddende her i Danmark og deraf den meste Tid i Kastrup.

Oprindelig arbejdede Magnus Jensen paa det nu nedlagte Frederiksholms Teglværk, dernæst i nogle Aar paa Kastrup Glasværk og derefter i ca. 30 Aar paa Syrefabriken, indtil den store Strejke i 1912, han kom da paa Siegumfeldts sorte Liste og kunde ikke faa Arbejde der paany. Men paa Glasværket kom han da atter og har arbejdet der indtil for kort Tid siden.

Magnus Jensen har alle Dage været en god Fag- og Partifælle. Han var med til i 1898 at stifte Arbejdsmændenes Forbund for Kastrup og Omegn og var i nogle Aar derefter en energisk Agitator og Opkræver.

I over 27 Aar har Ægteparret været Medlem af Logen "Prøven" (N.I.O.G.T.) i Kastrup. Magnus Jensen er 74 Aar og Hustruen 72 Aar gammel. Mange vilde sikkert i Dag fejre de to trofaste Partifæller, men dette er Vennerne blevet afskaaret fra, de er rejst en Tur til Barndomsegnene i Sverige for derved at unddrage sig al Opmærksomhed, men helt lykkes det næppe. Magnus Jensen blev født den 16. september 1860 i Sverige, i 1885 flyttede det nygifte ægtepar til Danmark.

Den 14. januar 1934

I folketællingsdatabasen fra 1901 opgives Magnus Jensens adressen til at være det vestlige hus Kastrupgade 58.

Syrefabrikken
Syrefabrikken i Kastrup - fotograferet omkring 1900.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3338
 

Konflikt på Syrefabrikken

"Den henstilling som Forligsmanden paa Fællesmødet i Lørdags rettede til Parterne til en Løsning af Konflikten paa Gødnings- og Svovlsyrefabriken førte ikke til Konfliktens Løsning. Arbejderne tiltraadte Henstillingen, medens Fabrikens ikke kunne tiltræde de to Hovedpunkter om Arbejdstid og Arbejdsløn.

Med Hensyn til Arbejdslønnen betød Forligsmandens Forslag en Forhøjelse, der for Svovlsyrefabrikens Vedkommende var 50 Øre af Ugelønnen straks og 50 Øre yderligere fra 1. April 1914. Ugelønnen var hidtil 26 Kr. 50 Øre og 27 Kr. 50 Øre, men som Regel det sidste. Paa Gødningsfabriken var det en Forhøjelse straks af Timelønnen fra 40 til 42 Øre og fra 1. April 1914 til 43 Øre.

Hvad Arbejdstiden angik, var Forligsmandens Forslag om en 8 Timers Arbejdstid en Tilslutning til Arbejdernes Standpunkt, overfor Fabrikens Krav om en Forlængelse til 12 Timer, hvilket Krav dog efterhaaneden af Fabriken er bleven væsentlig reduceret, medens man dog altsaa ikke har ment at kunne blive staaende ved 8 Timer, naar Arbejdstiden paa de konkurrerende jydske Fabriker er 12 Timer. Herved og ved Lønforhøjelsen vil, hævder man fra den Side, Arbejdsvilkaarene blive adskilligt dyrere, omkring 30 pCt., end for andre tilsvarende Fabriker.

Imidlertid er der i Løsningen af denne Konflikt ogsaa et særligt sundhedsmæssigt Hensyn at tage, idet Arbejderne paa Svovlsyre- og Gødningsfabriker staar med den højeste Procent for Sygelighed indenfor Gruppen af sundhedsfarlige Virksomheder med kontinuerlig Drift. Som Samfundet Repræsentant, har Forligsmanden ganske naturlig særlig fæstet sin Opmærksomhed herved og Resultatet heraf er altsaa blevet, at han paa dette Punkt har maattet følge Arbejderne."

Amager Bladet, den 30. august 1912

Den afsluttede Kastrup-konflikt

"Straks efter Lockout-Konflikternes Afslutning er Arbejdet kommen i Gang paa Kastrup Svovlsyre- og Gødningsfabrik. De gamle Arbejdere er rykkede ind paa Fabriken for at tage fat under forbedrede Vilkaar, og de har ved deres Ankomst til Arbejdspladserne kunnet glæde sig over ikke a træffe nogen Skruebrækker, der noget Sted tog Pladsen op.

Ogsaa den ualmindelige Sympati, som fra alle Sider mødte de Strejkende, prægede Kastrup-Konflikten i glædelige Retning. Lige til den sidste Dag kom der Bidrag ind og endda lidt efter.

Vi meddeler her en Fortegnelse over disse senest indkomne Bidrag: Arbejderne paa Hirschsprungs Cigarfabrik 40 Kr. 90 Øre, Østre Gasværks Arbejdere 88 Kr. 20 Øre, Støberiarbejderne i Glostrup 10 Kr., Benediktsens Cigararbejdere 8 Kr. 30 Øre, Nobels Cigarfabriks Arbejdere 26 Kr. 25 Øre, Valseværket i Sundbyerne 19 Kr., Kastrup Glasværksarbejdere 21 Kr., Svende i Flydedokken 28 Kr. 60 Øre, Bademesteren paa Sofiegades Badeanstalt 2 Kr, Arbejderne paa Vestre Gasværk 5 Kr, Tømrerne paa Byggeforeningshusene Lyngbyvej 16 Kr.

Ialt har de Strejkende i Kastrup modtaget 2.149 Kr. 76 Øre, uagtet ingen Indsamling offentlig var sat i Værk.

Paa Strejkeudvalgets Vegne:
C. Jørgensen"

Socialdemokraten, den 29. oktober 1912

Fredens Mølle Amagerbrogade 9
Fredens Mølle som kom til at indgå i Syrefabrikken. Fredens Mølle lå på Amagerbrogade 9. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1808
 

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om syrefabrikken i Kastrup i det lokalhistoriske tidsskrift Glemmer Du.

Superfos i Kastrup. Glemmer Du nr. 10, 1999
Så til søs - Historier om vores havne. Glemmer Du nr. 3, 2009
Industrihistorie 1. del - De første industrier. Glemmer Du nr. 1, 2006