Amager-Omnibus

Læs om Amager-Omnibussen fra dengang, hvor en billet kostede 25 øre uden og 30 øre med omstigning. Artiklen hed Amager-Omnibus fra Raadhuspladsen hvert 5. Minut fra 1. Maj.

Fra omnibussernes begyndelse

Om ganske kort Tid begynder Arbejdet med Forlængelsen af Sundholmsvej, der ska gaa ind over Stjernekronens Arealer mellem Tingvej og Englandsvej, og samtidig gør Københavns Sporveje klar til Gennemførelse af Omnibusruterne Raadhuspladsen - Amagerlandet. Der foreligger færdige Tegninger til den nye Omnibus, der bliver en meget kraftig Type i Trambus-Model, og den faar Plads til omkring 40 Passagerer. Sporvejenes Værksteder vil selv bygge Karosseriet, medens Motor og Undervogn bliver af Mærket Büssing.

De ti københavnske Busser vil koste godt en kvart Million Kroner, og en tilsvarende Bevilling maa Amagerbanen ofre for sit Vedkommende. Baneselskabet skal stille med ti Omnibusser, der sandsynligvis ogsaa bygges af Københavns Sporveje og bliver ganske Mage til de københavnske Busser.

Busser.
Busser på holdeplads.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv
 

Man har endnu ikke givet de nye Busser Numre, men det er i hvert Fald givet, at Linjen mellem Raadhuspladsen og Dragør bliver Nr. 17. Der bliver Kvartersdrift paa hver af Ruterne, som bliver følgende: Raadhusplads-Dragør, Raahusplads-Kastrup og Raadhusplads-Taarnby. En fjerde Rute ad den nye Kongelundsvej til Magleby kommer ikke i Drift med Nyordningens Begyndelse men utvivlsomt meget kort efter.

Det er Københavns Sporvejes Mening, at Busserne ikke skal være forbeholdt den gennemgaaende Trafik til Amager. Paa hele Strækningen fra Raadhuspladsen ad Amager Boulevard, Amager Fælledvej og Sundholmsvej til Sundby indrettes særlige Busstoppesteder, saaledes de tre Omnibusruter bliver en meget kraftig Forbedring af Trafikforbindelsen mellem den indre By og Sundby. Omnibustaksten paa Københavns Omraade bliver almindelig Takst, 25 Øre uden og 30 Øre med Omstigning, og paa Udenbyslinjen bliver Amagerbanens nugældende Takster gældende uforandret.

I Forbindelse med de nærmest forestaaende Arbejder ved Forberedelsen af Omnibusruterne til Amager vil Vejvæsnet rydde hele det gamle forpjuskede Areal ved Skotlandsgades Udmunding i Englandsvej. Paa dette Areal vil blive indrettet en stor Park med grønne Anlæg og en stor Legeplads. Dette bliver noget af det første, der tages fat paa, naar Vejvæsnet om kort Tid rykker ud til disse Planers Realisation, og muligvis vil det nye Anlæg kunne tages i Brug allerede til Efteraaret.