Tårnby Villaby

Læs mere om Tårnby Villaby - dengang Tårnby udviklede sig til en forstadskommune med villaer. Se også det scannede jubilæumsskrift fra 1926.

Forstad og pendlere

Bebyggelsen med de ens og dog så forskellige huse - beliggende i området øst for Amager Landevej og nord for Saltværksvej - kendt under navnet Tårnby Villaby, udgør en hyggelig enklave i Kastrup. Dengang lå bebyggelsen i Tårnby kirkesogn og ikke i Kastrup kirkesogn, derfor navnet.

Området minder umiskendeligt om byggeforeningshuse fra Østerbro og andre steder i København, hvilket da heller ikke er så mærkeligt, når man kender områdets oprindelse. 

Begyndelsen til villabyen

Den 23. november 1900 stiftes en ny forening - Orlogsværftets Arbejdernes Byggeforening - med maskinarbejder Th. Jensen som formand.

En tidligere forening af samme navn blev nedlagt den 18. november, da forsøget på at opføre arbejderboliger på den gamle lergravs jorder på Tingvej i Sundby var slået fejl. Nu skulle der satses længere ude på Amager. Man agiterede for tilgang af medlemmer til foreningen ved opslag i Kastrup by, Sundby Sporvognsremise, på Hærens Geværfabrik og på B&W.

I slutningen af året 1900 er man kommet så langt, at man kan starte forhandlinger om grundkøb, og arkitekt Borring udarbejder forslag til beboelseshuse. Disse viser sig at være for dyre, og bestyrelsen retter henvendelse til arkitekt Sophus Jørgensen, hvis forslag antages Lillejuleaften 1900.

Slutsedlen på grunden underskrives den 6. januar 1901, og denne dag regnes for stiftelsesdagen for Taarnby Villaby. Det var gårdejer Mortensen, der solgte de 20 tønder land til den nye forening. Prisen var 80.000 kr.

Villabyens Cyklebørs
Villabyens Cyklebørs. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5430
 

Navngivningsproblemer

Navnet Taarnby Villaby vedtages 26. januar 1902, og vejene får navnene - regnet fra Amager Landevej: Otto Liebes Allé, Volmer Kjærs Allé - han var overretssagfører for foreningen, Th. Jensens Allé - foreningens første formand, Skole Allé og Enigheds Allé - den går parallelt med Saltværksvej. Skole Allé førte til en grund der oprindeligt var afsat til opførelse af en skole til villabyens børn.

Lokalkendte vil straks bemærke, at nogle navne har skiftet fra dengang: Th. Jensens Allé er blevet til Latyrus Allé, Skole Allé er den nuværende Pyrus Allé, mens Enigheds Allé er blevet til Ambra Allé. Ændringen af vejnavnet Skole Allé ser ifølge gamle vejvisere ud til at være sket ca. 1930-1931, idet f.eks. Skole Allé står nævnt i vejviseren 1930, men herefter står Pyrus Allé opført som vejnavn. Ændringen er sket i forbindelse med opførelsen af De gamles Hjem på Pyrus Allé, hvor kommunen har købt den gamle skolegrund. Pyrus betyder pære på latin og opfylder dermed kravet til, at vejnavnene i området skal være fra planteriget.

Otto Liebes Allé

Vejen er opkaldt efter højesteretssagfører Otto Liebe, som levede fra 1860 til 1929. Han var en af tidens førende advokater. Mest kendt er han dog som kongevalgt statsminister fra den 30. marts til den 5. april 1920 i en regering, som forsøgte at dæmme op for generalstrejken under den såkaldte Påskekrise.

Villabyens navne

I 25 års jubilæumsskriftet fra Taarnby Villaby fortælles det, at bestyrelsen på generalforsamlingen i 1909 foreslog at ændre vejnavnene til blomsternavne, mens andre foreslår Amagernavne. Man kunne ikke blive enige, men vedtog at ændre navnene, og medlemmerne skulle indsende forslag. Ved en ekstraordinær generalforsamling besluttes det, at give alleerne Amagernavne. På den efterfølgende generalforsamling møder oppositionen talstærkt op, og det tidligere vedtagne forkastes. De gamle navne skal indføres på ny. Bestyrelsen går af, og en ny bestyrelse skal nu nedtage de nye gadeskilte og sætte de gamle op igen.

Denne forvirring og splittelse i foreningen omkring vejnavnene afspejler splittelsen generelt i foreningen. Der har tidligere været adskillige sværdslag om økonomiske forhold, hvilket så tidligt som i 1904 bevirkede, at en diskussionsklub - Skumlerklubben - blev stiftet. I 1905 blev bestyrelsen også udskiftet på grund af uoverensstemmelser.

Uenighederne var mange og udskiftningen af gadenavnet Enigheds Allé var måske på sin plads.

Heldigvis fulgte rolige år, og det, som det hele drejede sig om, nemlig husene, de udfyldte til fulde deres funktion. Husene blev opført i etaper - i alt 180. Gas blev ført fra København i 1908, elektricitet blev indlagt i 1912, men først i 1929 blev vand indlagt i husene. Nogle huse fremstår i dag med røde mursten, andre med gule, atter andre er pudsede.

Jubilæumsskrifter

Du kan se det scannede jubilæumsskrift fra Taarnby Villaby's 25 års jubilæum - det er bedst at printe ud, da formatet ligger ned.

Læs videre i festskriftet udgivet i anledning af Taarnby Villaby's 100 års jubilæum 6. januar 2001, udgivet af Grundejerforeningen Taarnby Villaby. Der findes også et jubilæumsskrift for 75 året, men ikke i anledning af 50 året.

Materialer